Pielęgnacja wycinka drzew

Prowadzimy prace z zakresu konserwacji zieleni wysokiej (pielęgnacji drzew). Częstokroć konary drzewa stanowią zagrożenie dla przechodniów lub zasłaniają ważne elementy budynku (okna, billboardy, elementy architektoniczne). Na każde z tych problemów umiemy szybko i sprawnie odpowiedzieć. Zabezpieczamy teren wykonywanych prac, a konserwacji drzewostanu dokonujemy zgodnie z najwyższymi standardami i w czasie dostosowanym do potrzeb klienta. Pielęgnacja drzew oraz przycinka to nasza specjalność.

Zakres prac:

 • przycinanie drzew
 • wycinka drzew
 • pielęgnacja drzew
 • usuwanie konarów
 • zabezpieczenie terenu pracy

Wycinka drzew jest regulowana przez prawo i aby legalnie wyciąć drzewo, należy spełnić pewne warunki. A są to:

 1. Właściciel nieruchomości musi zgłosić zamiar wycinki drzewa do odpowiedniego organu administracji, zazwyczaj jest to urząd gminy lub miasta. Należy złożyć wniosek o zgodę na usunięcie drzewa. Wniosek ten powinien zawierać dane osobowe właściciela, opis drzewa (gatunek, obwód pnia zmierzony na wysokości 5cm, wysokość), powód wycinki oraz plan zagospodarowania terenu po usunięciu drzewa.
 2. Wycinka drzew może być dozwolona, jeśli drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi lub mienia, np. w wyniku choroby, uszkodzenia czy złego stanu technicznego drzewa.
 3. Drzewa mogą być wycięte, jeśli przeszkadzają w realizacji inwestycji budowlanej, ale tylko wtedy, gdy nie ma możliwości zmiany projektu lub przeniesienia drzewa.
 4. W przypadku drzew chronionych lub rosnących na terenach objętych ochroną przyrody, wycinka może być dozwolona tylko po uzyskaniu specjalnej zgody od odpowiednich organów ochrony przyrody.
 5. Drzewa można wycinać także w ramach prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie planu urządzenia lasu.
 6. W przypadku niektórych gatunków drzew, istnieją okresy, w których wycinka jest zakazana, np. w okresie lęgowym ptaków.

Warto pamiętać, że nielegalna wycinka drzew może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz nakazem wykonania nasadzeń zastępczych. Zawsze warto skonsultować się z odpowiednim organem administracji przed podjęciem decyzji o wycince drzew.

Nie musisz uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa lub grupy krzewów, jeśli:

 1. Jesteś właścicielem będącym osobą fizyczną, a cel wycinki nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.
 3. Drzewa przeznaczone do wycinki nie przekraczają ustawowych wymiarów – wszystkie mają obwód pnia poniżej 50 cm (wymiary mierzy się na wysokości 5 cm u podstawy pnia). W przypadku niektórych gatunków drzew obowiązują inne wymiary: drzewa o obwodzie pnia poniżej 80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz srebrzystego; drzewa o obwodzie pnia poniżej 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

Kara za ścięcie drzewa bez pozwolenia może być różna w zależności od sytuacji. W Polsce, odpowiedzialność za nielegalną wycinkę drzew regulowana jest przez ustawę o ochronie przyrody oraz kodeks karny. Oto niektóre z możliwych konsekwencji:

 • Grzywna – w przypadku ścięcia drzewa bez zgody, organ administracji może nałożyć na właściciela nieruchomości grzywnę. Wysokość grzywny zależy od wielu czynników, takich jak wartość drzewa, stopień naruszenia przepisów czy okoliczności sprawy.
 • Nasadzenia zastępcze – organ administracji może nakazać wykonanie nasadzeń zastępczych, czyli posadzenie nowych drzew na terenie, na którym doszło do nielegalnej wycinki. Nasadzenia zastępcze mają na celu przywrócenie równowagi ekologicznej.
 • Odpowiedzialność karna – w przypadku poważnych naruszeń przepisów o ochronie przyrody, sprawca może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ścięcie drzewa bez pozwolenia może być traktowane jako przestępstwo przeciwko ochronie środowiska. W zależności od okoliczności, sprawca może być ukarany grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pociągnięcie do odpowiedzialności może nastąpić przez różne organy, w zależności od sytuacji. Najczęściej jest to organ administracji odpowiedzialny za ochronę przyrody (np. urząd gminy, miasta, województwa), ale w przypadku odpowiedzialności karnej może to być także policja lub prokuratura. Warto pamiętać, że odpowiedzialność może dotyczyć zarówno osoby, która bezpośrednio dokonała wycinki, jak i właściciela terenu, na którym drzewo rosło.